Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

 

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BADMINTONFÖRBUND

 • antagna vid årsmöte 5 april 2001
 • reviderade vid årsmöte 28 augusti 2003
 • reviderade vid föreningsstämman (årsmöte) 17 september 2007
 • uppdaterade efter föreningsstämman (årsmötet) 2011-09-12 uppdrag:
  - kallelse till föreningsstämma § 10
  - tidpunkt för inlämnande av motioner § 13

KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 UPPGIFT

Stockholms Badmintonförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Badmintonförbundets (SBF) stadgar, såsom Svenska Badmintonförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Stockholms Badmintonförbund, som är en självständig ideell förening, omfattar de föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemvist inom regionens geografiska område.

§ 3 VERKSAMHETSOMRÅDE

Stockholms Badmintonförbunds verksamhet utövas inom Stockholms län utom kommunerna Södertälje, Norrtälje och Sigtuna.

§ 4 STADGAR

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av föreningsstämma (SDF-möte) och skall omgående delges och godkännas av SBF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

Uppkommer fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande SDF-möte eller i trängande fall av SDF-styrelsen.

§ 5 BESLUTANDE ORGAN

SDF:s beslutande organ är föreningsstämma (SDF-möte), extra föreningsstämma (extra SDF-möte och förbundsstyrelsen (SDF-styrelsen).

Förbundsstyrelsen (SDF-styrelsen) får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom förbundsstyrelsens arbetsområde.

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Stockholms Badmintonförbund verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med 30 juni.

§ 7 SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE MM

Stockholms Badmintonförbund skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämn fördelning avseende ålder och kön nås.

 

KAP 2 FÖRENINGSSTÄMMAN

§ 8 SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET

Föreningsstämma och extra föreningsstämma är Stockholms Badmintonförbunds högsta beslutande organ.

Föreningsstämma består av ombud för förbundets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i stämmans beslut, dock att antalet representerade föreningar på stämman skall utgöra minst en tiondedel (1/10) av det antal föreningar som upptages på Stockholms Badmintonförbunds röstlängd.

 

§ 9 YTTRANDE OCH FÖRSLAGSRÄTT MM

Yttrande och förslagsrätt vid föreningsstämma tillkommer, förutom ombuden, ledamot av förbundsstyrelsen, förbundets revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer Sveriges Riksidrottsförbunds, Svenska Badmintonförbundets och Stockholms idrottsförbunds (DF) representanter, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Vid Stockholms Idrottsförbunds distriktsstämma får representanter för föreningar inom Stockholms Badmintonförbunds verksamhetsområde (se § 3) närvara.

 

§ 10 KALLELSE MM

Föreningsstämma hålls årligen och äger rum före Svenska Badmintonförbundets förbundsmöte på dag och tid som förbundsstyrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när Stockholms Idrottsförbund har distriktsstämma.

Kallelse till stämman utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse på förbundets hemsida samt genom e-post till föreningarna senast tre månader före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast två veckor före föreningsstämman.

 

§ 11 RÖSTRÄTT

Rösträtten vid föreningsstämma bestäms genom röstlängd som har upprättas av Svenska Badmintonförbundets styrelse årligen.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december varje år har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Badmintonförbundet samt de förpliktelser mot förbundet som kan ha bestämts av föreningsstämman. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts förbundet.

Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar.

Om förening deltar i stämman med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

§ 12 ÄRENDEN VID FÖRENINGSSTÄMMAN

Vid stämman skall följande ärenden förekomma:

 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den röstlängd som Svenska Badmintonförbundets styrelse har upprättat för Stockholms Badmintonförbund,
 2. val av ordförande för stämman,
 3. val av sekreterare för stämman,
 4. fråga om stämman har utlysts på rätt sätt,
 5. fastställande av föredragningslista,
 6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden vid stämman skall justera protokollet,
 7. behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret,
 8. behandling av revisorernas berättelse över förbundsstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret,
 9. fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om disposition av överskott respektive underskott enligt den fastställda balansräkningen,

10.  fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid revisionen avser,

11.  behandling av förslag till verksamhetsplan inklusive inkomst- och utgiftsstat för förbundet samt fastställande av årsavgift till förbundet

12.  val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år, valet sker vid jämna år

13.  val av minst 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år, enligt följande:

- udda år:                ekonomiansvarig och 1 ledamot

- jämna år:              2 ledamöter,
Dessutom får suppleanter väljas för en tid av två år, enligt följande:

- udda år:                minst 1 suppleant

- jämna år:              minst 1 suppleant

14.  val av två revisorer, enligt följande:
- en auktoriserad revisor med uppgift att granska ekonomisk verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år,
- en revisor som i första hand granskar den idrottsliga verksamheten
samt val av två personliga personliga suppleanter,

15.  val av ordförande, 2 övriga ledamöter och en suppleant i valberedningen för en tid av ett år,

16.  beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Badminton-förbundets förbundsmöte,

17.  beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds distriktsstämma,

18.  behandling av förslag som ingetts i den ordning som anges i § 13 samt av förbundsstyrelsens förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till stämman.

Valbar är varje person som är medlem i förening ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i förbundet. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap 3 § i Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar.

 

§ 13 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID FÖRENINGSSTÄMMAN

Förslag till ärende att behandlas vid stämman skall vara Stockholms Badmintonförbunds styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. Rätt att inge förslag tillkommer röstberättigad förening som är ansluten till Stockholms Badmintonförbund samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

 

§ 14 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen kan kalla till extra stämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en fjärdedel (1/4) av röstberättigade föreningar begär detta. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen till begäran.

Extra stämma får ej hållas på dag då Stockholms Idrottsförbunds distriktsstämma eller förbundsmöte i Svenska Badmintonförbundet avhålls.

När styrelsen mottagit begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar kalla till sådan stämma att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 14 dagar före stämman tillsändas de närvaroberättigade.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt stämman utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra föreningsstämma får endast det eller de ärenden som föranlett stämman upptas till behandling.

 

§ 15 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter begärd omröstning (votering).

Beslut om stadgeändring avgörs med i § 4 angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende val avgörs så att den eller de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud begär det.

Vid omröstning som ej avser val eller vid lika röstetal, gäller det förslag som biträds av stämmans ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag och är oåterkalleligt vid stämman, såvida ej denna i full enighet önskar nytt beslut.

 

KAP 3 STYRELSEN

§ 16 BESLUTANDE ORGAN

Styrelsen är, när stämman inte är samlad, Stockholms Badmintonförbunds beslutande organ

Styrelsen består av ordförande, minst 4 övriga ledamöter och suppleanter valda enligt § 12 punkt 12.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt detta. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

§ 17 ÅLIGGANDEN

Styrelsen skall - inom ramen för Sveriges Riksidrottsförbunds, Svenska Badmintonförbundets och dessa stadgar - svara för regionens verksamhet samt tillvarata föreningarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:

 1. verkställa föreningsstämmans beslut,
 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
 3. företräda badmintonsporten inom regionen i förhållande till myndigheter och organisationer,
 4. tillvarata badmintonsporten i enlighet med gällande stadgar och regler, verka för badmintonsportens utbredning och i övrigt tillvarata badmintonsportens intressen,
 5. ansvara för och förvalta förbundets medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
 6. fastställa regelverket för medlemskap och anslutning till förbundet inklusive avgifter,
 7. upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår,
 8. förelägga föreningsstämman förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret,
 9. bereda de övriga ärenden som skall föreläggas stämman,

10.  föranstalta om distriktsmästerskap och andra tävlingar enligt Sveriges Riksidrottsförbunds och Svenska Badmintonförbundets bestämmelser,

11.  efter samråd med Svenska Badmintonförbundet föranstalta om andra i Svenska Badmintonförbundets tävlingsprogram intagna tävlingar än de under punkt 10 angivna,

12.  avge stadgeenliga rapporter samt bistå idrottsförbund och Svenska Badmintonförbundet med upplysningar och yttranden,

13.  bestämma om organisationen av och tjänster vid förbundets kansli och anställa kanslipersonal,

14.  utöva bestraffningsrätt enligt Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, utom i sådana fall som förbehållits Svenska Badmintonförbundet, och övrig beslutanderätt i rättsfrågor som enligt Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar och Svenska Badmintonförbundets stadgar tillkommer Stockholms Badmintonförbund,

15.  föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

 

KAP 4 REVISORER, REVISION

§ 18 REVISORER OCH REVISION

Stockholms Badmintonförbunds revisorer, av vilka en valts av Stockholms Idrottsförbunds distriktsstämma enligt 11 kap 7 § Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, skall granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fem veckor före föreningsstämman och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

 

KAP 5 VALBEREDNINGEN

§ 19 SAMMANSÄTTNING MM

Valberedningen består av ordförande, två övriga ledamöter och en suppleant, valda av föreningsstämman.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller de två övriga ledamöterna så bestämmer.

 

§ 20 ÅLIGGANDEN

Valberedningen skall senast tre månader före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast två månader före stämman skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på de som står i tur att avgå och namnen på de som har avböjt återval.

 

§ 21 FÖRSLAGSRÄTT

Föreningar får senast en månad före stämman till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 11- 13 i § 12.

Valberedningen skall senast 14 dagar före stämman tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

 

§ 22 KANDIDATNOMINERING

Innan kandidatnomineringen börjar vid föreningsstämman, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 12-14 i § 12.

Uppdaterad: 28 MAJ 2015 00:37 Skribent: Mats Tibbelin

bso

dm

08

ung

utbildning

Forza logologologologo logo