Hoppa till sidans innehåll

Corona info


På denna sida presenterar vi samlad och uppdaterad information om coronaläget kopplad till Svenska Badmintonförbundets verksamheter.

Uppdatering 2021-09-08 med anledning av kommande lättnader: 
Från och med den 29 september 2021 kommer ytterligare lättnader i restriktionerna att införas då planen för att avveckla restriktionerna går in i steg 4. För idrottsarrangemang innebär det att maxtak för publik tas bort och kravet på avstånd mellan sittplatser/sällskap tas bort. Ytterligare informaton om lättnaderna som träder i kraft den 29 september finns på Folkhälsomyndighetens respektive Riksidrottsförbundets hemsidor. Fram till dess gäller dock de nuvarande restriktionerna, se nedan.

Allmänt: Med anledning av de senaste lättnaderna från och med 15 juli har RF uppdaterat sidan FAQ på RF.se: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen kvarstår.

Tävling: Den senaste uppdateringen den 1 juli 2021 gäller att tävlingsstoppet för sanktionerade tävlingar är hävt. Dock måste pandemilagen, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och maxantalet personer på en yta följas om tävlingar ska arrangeras.

Detta innebär också lättnader för deltagande i internationella tävlingar.

Se nedan under rubriken Tävling.

Träning: Från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta. Istället gäller att den som bedriver sådan verksamhet ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, enligt nedan under rubriken Träning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 • Hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.
 • Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Allmänna råd Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta har upphört att gälla. (HSLF-FS 2021:55)

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

Pandemilagen

Den 10 januari 2021 infördes den så kallande pandemilagen.

För idrotten innebär pandemilagen

 • Olika begränsningar i maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

Från och med 1 juni 2021 införs succesivt lättnader i begränsningarna i olika steg.

En utförlig beskrivning av vad pandemilagen innebär för idrotten finns på Riksidrottsförbundets hemsida.  

Träning

Från och med 1 juli försvinner de specifika restriktionerna för föreningar inom idrott och fritid, som bland annat innefattade att hålla träningar och aktiviteter utomhus. Rekommendationen gällande lägerverksamhet och cuper kvarstår.

Det är dock fortsatt viktigt att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten följs som bland annat innebär att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen

Som tidigare är det extra viktigt att idrotts- och fritidsaktiviteter fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas. 

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter för barn och unga. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

Enskildas ansvar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Dessa allmänna råd innefattar bland annat

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik trängsel.
 • Färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, om det är möjligt.

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.
Från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta.

I stället gäller att den som bedriver sådan verksamhet ska:

 • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder kopplade till pandemilagen, vilket bland annat berör inomhuslokaler för gym-och idrottsanläggningar, förlängs till den 30 september.

Tävling

Vid tävlingsarrangemang ska Svenska badmintonförbundets coronaprotokoll följas.

Från och med 1 juli upphör det tidigare tävlingsstoppet, vilket innebär att det återigen blir möjligt att arrangera och delta i tävlingar.

För att tävlingar ska få genomföras krävs att man följer:

 • Pandemilagen
 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd
 • Begränsningsförordningen där ett maxantal personer som får vistas på en yta
 • Svenska Badmintonförbundets coronaprotokoll

Flera regioner har i början av juni 2021 infört lokala restriktioner bland annat gällande läger och tävlingar för barn och unga. En sammanställning över vilka regioner som berörs och utformningen av de lokala restriktionerna finns på krisinformation.se

Olika begränsningar i maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 juli gäller att vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare* högst uppgå till 300 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats (max 50 deltagare tillåts fortsatt för publik utan anvisad sittplats). Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

*Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare

Vid idrottsevenemang måste föreningen, utöver maxantalet deltagare enligt pandemilagen, även följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Är tävlingen en offentlig tillställning eller inte.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Genomförs idrottstävlingen på en tydligt avgränsad arena räknas åskådarna som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer in i deltagarantalet.

Många badmintontävlingar genomförs på en tydligt avgränsad arena, men utan publik och räknas generellt inte som en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

SM-tävlingar

Förutsatt att inga nya restriktioner tillkommer under sommaren 2021kommer de flyttade SM tävlingarna att kunna genomföras i augusti och september.

Nya datum

13-15 augusti: Senior SM

20-22 augusti: Ungdoms SM (U13, U15 o U17)

20-22 augusti: Veteran SM

3-5 september: U19 SM

Seriespel div 1- 4

Då det inte var möjligt att fastställa något slutresultat säsongen 2020/2021 kommer inga uppflyttningar eller nedflyttningar kommer att göras i seriepyramiden, vilket omfattar division 1–4 samt Victor Badmintonligan, utifrån resultaten från 2020/2021. Lagen kommer därmed att behålla sina platser i de nuvarande divisionerna även inför nästa säsong. 

Victor Badmintonligan

Inga uppflyttningar eller nedflyttningar kommer att göras i seriepyramiden, vilket omfattar division 1–4 samt Victor Badmintonligan, utifrån resultaten från 2020/2021. Lagen i Victor Badmintonligan kommer därmed att vara desamma inför säsongen 2021/2022.  

Deltagande i internationella tävlingar

Information om riktlinjer och kriterier för internationellt deltagande samt instruktioner för anmälan finns här.

SBF:s policy för tävlingar mm utomlands under coronapandemin - version 200901

Utbildning

Utbildningsverksamheten planeras att återupptas efter sommaren. På Utbildningssidan finns mer information om kommande utbildningar.

Deltagande i internationella utbildningar mm

SBF:s policy för tävlingar mm utomlands under coronapandemin - version 200901

 

Föreningarnas ansvar

Föreningarnas verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Från och med 1 juli 2021 försvinner de specifika råden för idrottsföreningar. De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar.

Allmänt

Regeringen presenterade i slutet av maj 2021 en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning. I takt med att lättnader beslutas kommer våra verksamheter att anpassas i enlighet med myndighetsbesluten. Riksidrottsförbundet (RF), där Svenska Badmintonförbundet ingår, har en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten gällande restriktionerna för idrotten.

Länkar

Svenska Badmintonförbundets Coronaprotokoll

Riksidrottsförbundets Corona information

Folkhälsomyndigheten (FHM)

Krisinformation

Uppdaterad: 08 SEP 2021 13:31 Skribent: Mia Thorsélius
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo